Museernes Samvirke i Vestjylland
Herning
Søby Sø

 
Søby Sø ligger ved nordenden af Søby Brunkulslejer, men i modsætning til de mange søer, der opstod ved gravning efter brunkul, er dette en naturlig sø.

Den er ca. 73 ha stor. Der er ingen vandløb til søen, og det meste af omgivelserne er udyrkede arealer som plantage, hede og brunkulslejer. Vandtilførslen kommer fra grundvandet, og søen er derfor en af de reneste i Vestjylland. Om sommeren kan man se 3-4 m ned i vandet. Bundvegetationen er veludviklet og omfatter flere sjældne arter som for eksempel lobelie, der kun findes i næringsfattige søer. Langt det meste af den bundvegetation, som kan ses i det lave vand langs bredden, og som næsten ligner en græsplæne, er en art ved navn strandbo. Langs søens bredder er der et smalt bælte af tagrør og lignende, som ikke giver megen skjul til de få ynglefugle. I træktiden raster en del svømmefugle som for eksempel gråænder, pibeænder og blishøns ude på den åbne vandflade. Nord for søen findes – foruden plantager – et større hedeareal. Ved nordenden af søen findes ved Søbysøvej en parkeringsplads. Herfra går en sti ned til en offentlig badestrand. Søby Sø er i dag fredet sammen med Søby brunkulsområde.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Herning Museum