Museernes Samvirke i Vestjylland
Herning
Hjøllund Bæk

 
Man har bedømt vandløbet til at være særdeles velegnet som gyde- og opvækstområde for laksefisk.

Midtvejs mellem Skarrild og Arnborg passerer vejen over Hjøllund Bæk, der ved vandkvalitetsundersøgelser har vist sig at være usædvanlig ren. Det blev derfor ved fredningen af bækken og den ovenfor liggende Hjøllund Mose bestemt, at vandløbet skulle friholdes for udledning af alt spildevand, ligesom det blev bestemt, at rensningen af bundgrøden skulle foregå meget nænsomt ved håndkraft.
Bækken anses for at være et af de reneste vandløb i Danmark, og man har ved elfiskning siden 1953 konstateret opgang af havørreder i bækken, Den vil derfor være et oplagt forsøgsvand for ophjælpning af laksebestanden i Skjern Å systemet. Området har en righoldig bestand af larver fra døgnfluer, slørvinger, net- og husbyggende vårfluer og kvægmyg. Ved Hjøllund Bæk findes ligeledes den i området sjældne vandnetvinge.
Hjøllund Bæk blev fredet i 1978 og udgør sammen med Hjøllund Mose et fredet område på 159 ha. Bækken ses bedst ved P-pladsen ved Skarrild-Arnborg landevej. I fredningen må færdsel til fods finde sted på de udyrkede arealer. Lige syd for landevejen er Hjøllund Bæk ført i rør under engvandingskanalen Store Skjernå Kanal.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Herning Museum