Museernes Samvirke i Vestjylland
Holstebro
Felsted Kog

 
Felsted Kog er et 1700 ha stort lavvandet område i den Søndre del af Nissum Fjord omkring Storåens munding.

Feldsted Kog - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Feldsted Kog - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

En tredjedel af er rørskov. Området har været vildtreservat siden 1936.

I 1844-1870 blev der udarbejdet fire projekter til afvanding af Nissum Fjord. To af dem omfattede Felsted Kog.

Det engelske kompagni, som havde koncessionen på projektet, fik bygget den første Thorsminde sluse for at kunne regulere vandstanden og opførte de dæmninger, der stadig omgiver kogen.

Bålplads ved fugletårnet - Foto: Hans E, Kratholm Rasmussen

Bålplads ved fugletårnet - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Tørlægningen varede dog kun i 1871- 1873, da dæmningerne blev svært beskadiget i vinteren 1872-73.

Trods ihærdige forsøg mislykkedes efterhånden alle planer om afvanding og landvinding i Nissum Fjord. I 1935-65 er 1378 ha eng og mose omkring Felsted Kog imidlertid blevet drænet og opdyrket ved Hedeselskabets hjælp.
 

Felsted Kog udnyttes i dag erhvervsmæssigt til fiskeri, høslet på digerne og rørhøstning.

Rørhøsten tilrettelægges, så den kan finde sted inden fuglenes ynglesæson, og helst mens der er isdække.

Knopsvane, toppet lappedykker, gravand, gråand, skeand, blishøne og vibe er nogle af de almindelige ynglefugle i området.

I forårstiden kan man være heldig at høre rørdrum og bekkasin. Rørhøgen yngler som regel også i kogen. På sandøen ud mod fjorden er der en stor koloni af hættemåger og splitterner, som kan ses fra Felsted Odde.

I vinterperioden raster store flokke af hvinænder og andre dykænder i kogen.
 

Der gælder særlige regler for at færdes i Felsted Kog. Man kan komme derud ved Felsted Odde, Kloster Havn, Kytterup Havn samt ved Vesterbækhus i Gørding. Her er der opstillet et fugletårn med god udsigt over Storåens tidligere løb, rørskoven og fjorden.


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Holstebro Museum