Museernes Samvirke i Vestjylland
Plet Enge og Sønderholme Enge


Øst for landevejen ved Harboøre Tanges sydlige ende ligger et storslået landskab med strandenge, klitter og græsningsarealer.

Arealet blev fredet i 1984 for at opretholde det som yngle- og rasteområde for vandfugle og for at bevare de landskabelige værdier. Af hensyn til fuglene er der færdselsbegrænsninger i yngletiden, men man kan hele året køre ad Stausholmvej til den nordligste del af området, ud til Nissum Bredning. Strandengsarealerne ligger på hævet havbund, som er dannet efter stenalderen. Den centrale del af området, Sønderholme Enge, ligger direkte ud til Nissum Bredning, hvorfor det er under vedvarende påvirkning af Limfjordens højvande. Dette gør, at der her findes særlig salttålende plantesamfund med kveller, strandannelgræs, kokleare m.v.
Strandengene og fjorden udfor er især kendt for forekomsterne af den i verden så fåtallige lysbuget knortegås om vinteren og det tidlige forår. Og så kan der stå tusinder af hjejler på engene om foråret foruden flokke af storspover m.mTilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Lemvig Museum