Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Vest Stadil Fjord og Stadil Fjord

Det flade dyrkede landskab og de to fjorde var oprindeligt en sammenhængende fjord med enkelte småøer.

I 1800-årene begyndte man en omfattende afvanding. Der blev bygget lange diger og i den sydøstlige del pumpestation og vindmølle til at pumpe vandet fra den vestlige fjord over i den østlige fjord.

Afvandingen mislykkedes delvis, fordi det ikke kunne lade sig gøre at sænke vandstanden tilstrækkeligt til at jorden kunne dyrkes. I stedet bredte rørskoven sig, og i årtier var Vest Stadil Fjord et af Danmarks mest værdifulde områder for den sjældne rørdrum, rørhøgen og andre fugle og dyr.

Samtidig var de lavvandede arealer gode rastesteder for tusindvis af trækkende ænder og andre fugle. I 1955 blev der gennemført en gennemgribende afvanding ved hjælp af en ny pumpestation.

Vandstanden i den tilbageblevne del af fjorden holdes nu ned til 1,40 meter under havets overflade. De store rørskove snævredes ind til bræmmer og de nye sande- de marker dyrkes med korn, raps og lignende. Tilsvarende afvandinger og efterfølgende opdyrkning er sket på en stor del af de øvrige sumpede områder omkring Stadil Fjord.
De store forandringer har ændret fuglelivet, Markerne blev vigtige fourageringssteder for vildgæssene, især den kortnæbbede gås fra Svalbard, som holder til her i tusindvis om foråret.

De sjældne rørskovsfugle er blevet meget færre, men nogle få er her dog endnu. Gæssene kommer hertil fra syd i marts-april og drager videre til Svalbard omkring 10. maj. Mange af dem går på markerne og søger føde, navnlig langs Klitvejen vest for fjorden. Her fodres der med korn om foråret for at undgå at gæssene gør skade på vintersæd og nysåede marker.

Om efteråret vender de tilbage, og en del bliver indtil frosten kommer. De søger bl.a. spildkorn på markerne. Jagten drives for det meste forsigtigt, bl.a. for at undgå, at gæssene hurtigt trækker længere mod syd på grund af forstyrrelserne.

Der er gode muligheder for at se ud over Vest Stadil Fjord fra landevejen langs Husby Klit. Gode udsigtspunkter er Sidselsbjerg og klitten med sømærket. På diget øst for fjorden er det tilladt at gå.

På Strandgaarden, som er en del af RIngkøbin-Skjern Museum, er der udstillet naturkunst fra bla. de to fjorde.

De bedste steder at komme ud til den østlige Stadil Fjord er ved Tim Å’s udløb, ved Alrum Strand og ved Røjklit Havn på Holmsland i den sydlige del af fjorden.

Hindø i den østlige del er fredet, men det er tilladt at gå og cykle ad en rute over broen og langs nordsiden til den vestligste del af øen.
 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum