Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringkøbing - Skjern
Tarm By
Tarm ligger ved sydsiden af det gamle overfartssted over Skjern Å, og var tidligere egnens største landsby.  Læs mere...

Værnengene og Tipperne
Landskabet ved den sydlige del af Ringkøbing Fjord er overvejende fladt og hæver sig kun ganske lidt over vandoverfladen. Dets historie går tilbage til 1500-årene, hvor tangen fra Holmsland begyndte at vandre mod syd.  Læs mere...

Fahl Kro
Fahl Kro er en gammel fjordkro fra 1856, der ligger lige ved siden af Bork Vikingehavn. Nyd kaffe og kage i de gamle hyggelige krostuer.  Læs mere...

Bork Havn
Bork Havn er i dag karakteriseret ved gamle bygninger og skure samt moderne erhvervsbygninger på ”Bryggen”.  Læs mere...

Sdr. Bork Kirke
Kirken udmærker sig ved oprindelig at være delvis opført i tufsten, dvs. byggesten, udhugget i vulkanske aflejringer i Andernach ved Rhinens mellemste del.  Læs mere...

Gåsemandens gård
Gåsemandens Gårder en oprindelig vestjysk hedelandbrug fra 1789. Nænsomt restaureret, som gården kunne have set ud omkring 1930. Årets højdepunkt på Gåsemandens Gård er Historisk Dyrskue.  Læs mere...

Lønborg Kirke, Kongsgård og Borgvold
På den markante bakke med en storslået udsigt over Skjern Ådalen og Ringkøbing Fjord ligger Lønborg Kirke, der antagelig er opført som kongsgårdskirke i 1100-tallet.  Læs mere...

Hattemagerhuset
I den østlige del af Tarm By ligger et håndværkerhus, byens ældste hus, hvis historie kan følges tilbage til slutningen af 1700-tallet.  Læs mere...

Runesten på Ådum kirkegård
På kirkegården står en runesten, der stammer fra tiden omkring kristendommens indførelse.  Læs mere...

Ådum købmandsgård
I Ådum By ligger den nu nedlagte købmandsforretning, hvis velbevarende facade udgør et vigtigt islæt i byen.  Læs mere...

Tirsbjerg Plantage
Tirsbjerg Plantage er statsejet og forsynet med et netværk af velanlagte stier. Dette stisystem stammer fra omkring 1900, hvor området var et meget anvendt sted for folkemøder.  Læs mere...

Lønborg Hede
Lønborg Hede rummer flere forskellige vegetationstyper. De fugtigste områder ligger ved det uregulerede vandløb Styg Bæk.  Læs mere...

Hvide Sande
Fiskerihavn med ca. 3.000 indbyggere, ca. 200 hjemmehørende kuttere og omkring 100 joller.  Læs mere...

Sluserne i Hvide Sande
Afvandingsslusen regulerer ud- og indstrømningen mellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet og muliggjorde afvandingen af flere tusinde ha vådområder omkring de vestjyske fjorde og ådale.  Læs mere...

Hvide Sande Redningsbåd
Redningsbåden, Emile Robin, er bygget i 1989 på Nordsøværftet i Ringkøbing. Den er på 65 tons og har to 380 HK motorer; den er synkefri og selvrejsende.  Læs mere...

Fiskeriets Hus
Fiskeriets Hus er et museum med saltvandsakvarier og udstillinger om fiskeriet før og nu.  Læs mere...

Abelines Gaard
Abelines Gaard ligger smukt beliggende i Holmslands klitter. Den gamle gård, der er bygget i perioden 1854-1871, er en traditionel vestjysk klitgård.  Læs mere...

Haurvig Kirke
Kirken ligger ensomt på en lav klitbanke ud til fjorden. Den er bygget samtidig med Nr. Lyngvig Kirke i 1869.  Læs mere...

Havredningen ved Baunebjerg
Den store plane hedeslette syd for klitten med sømærket Baunebjerg Båke opstod, da havet under den store stormflod 4. februar 1825 brød ind over Holmsland Klits sydende.  Læs mere...

Nymindestrømmen med Poldene
Indtil midten af 1600-tallet havde Ringkøbing Fjord sit udløb ud for Skjern Å Dyb, dvs. mellem Skodbjerge og Sdr. Haurvig. På grund af sandflugten og kystnedbrydningen begyndte udløbet imidlertid at vandre sydpå  Læs mere...

Lyngvig Fyr og Klittens landskab
Lyngvig Fyr er bygget i 1906 på en 17 m høj klit. Fra tårnet, der er 36 m højt, sendes hvert 5. sekund et lysblink, der kan ses 50 km væk.  Læs mere...

Nørre Lyngvig og Klittens gårde
Kun den ene af de fire gamle gårde i Nr. Lyngvig er fredet. Det er usædvanligt, at fire gårde fra gammel tid ligger så tæt sammen,  Læs mere...

Søndervig
Ferieby med sommerhuse, hoteller, indkøbscenter og helårshuse.  Læs mere...

Fæstningsanlæg i Houvig
Ved Houvig ca. 4 km nord for Søndervig ligger et stort og solidt minde fra besættelsestiden 1940-45.  Læs mere...

Gammelsogn Kirke
Kirken ligger markant på toppen af den gamle strandvold ud mod Ringkøbing Fjord.  Læs mere...

Cykelstien Ringkøbing - Søndervig
Stien udgår fra Jagtvej, passerer forbi Gammelsogn Kirke og slutter ved rastepladsen før Søndervig.  Læs mere...

Ringkøbing By
Ringkøbing er Vestjyllands gamle hovedstad. Byens opståen er arkæologisk sporet til midten af 1200-tallet og den omtales første gang omkring 1325  Læs mere...

Ringkøbing Torv
Torvepladsen indrammes på tre sider af store bygninger i to etager, mens sydsiden er præget af lave gamle huse.  Læs mere...

Ringkøbing Kirke
Kirkens alder er omdiskuteret, men den er sandsynligvis opført omkring år 1400.  Læs mere...

Ringkøbing Havn
Havnen bruges i dag af de mange fritidssejlere, men også af lokale fjordfiskere. Havnebassinet og molen blev først anlagt i 1904-05.  Læs mere...

Ringkøbing Banegård
Ringkøbing Banegård fra 1875 er tegnet af DSB’s arkitekt N.P.C. Holsøe. Banegården er fredet og har i 1991-92 gennemgået en større restaurering og indvendig modernisering.  Læs mere...

Ringkøbing Museum
Ringkøbing Museum er et gammelt købstadsmuseum, hvis største udstilling er om byens stolthed Mylius-Erichsen og hans Danmark-Ekspedition til Nordøstgrønland i 1906-08, der endte fatalt. Besøg også den flotte museumsbutik.  Læs mere...

Ringkøbing Fjord - Sorte Bakker - Bydiget
Fra Ringkøbing kan man både spadsere og cykle to km mod syd ud til Sorte Bakker og fortsætte videre mod Velling. Fra stien har man en flot udsigt over Ringkøbing Fjord.  Læs mere...

Hee Kirke
Kirkens granittårn er et af den romanske stils betydningsfulde bygningsværker med mange arkitekturdetaljer.  Læs mere...

I. C. Christensens Hus, Hee
I.C. Christensen er især kendt som arkitekten bag Systemskiftet i 1901. Som kulturminister gennemførte han en række kirkelove, bl.a. indførelsen af menighedsråd.  Læs mere...

Stadil Kirke
Kirken har en fascinerende beliggenhed ud til Stadil Fjord ved Tim Å's udløb, Fra den lille P-plads ved åen kan man gå på diget ud til fjorden.  Læs mere...

Skjern By
Skjern ligger ved mundingen af landets mest vandrige å. Det er en gammel by, der dog først for alvor voksede da den blev stationsby i slutningen af 1800-tallet.  Læs mere...

Skjern Kirke
Den romanske landsbykirke fra 1200-tallet blev som følge af stationsbyens kraftige vækst udvidet i 1915 med en tresidet tilbygning mod nord, øst og syd.  Læs mere...

Dommergården, Skjern
Tæt ved det gamle overfartssted over Skjern Å ligger den firlængede bindingsværksgård, egnens eneste bevarede, opført i 1804  Læs mere...

Skjern Vindmølle
Skjern Vindmølle blev opført som hollandsk mølle i Albæk, 6 km øst for Skjern. I 1882 blev den flyttet ind til den nye stationsby.  Læs mere...

Skjern Å Museet
På Skjern Å Museet kan du se alt om Nationalpark Skjern Å og dens historie.  Læs mere...

Kanonstillingen Stauning Batteri
I modsætning til de velkendte bunkers langs den jyske vestkyst ligger kanonstillingen i Stauning langt inde i landet. Kanonerne blev placeret her for at kunne forsvare indsejlingen gennem slusen i Hvide Sande  Læs mere...

Danmarks Flymuseum
Oplev det flyvende museum Det ”Flyvende” museum & Flyvevåbenmuseet  Læs mere...

Dejbjerg Præstegårdsmose og dejbjergvognene
I den nu udtørrede mose sydvest for Dejbjerg Kirke står en mindesten tæt ved det sted, hvor der i 1881 og 1883 blev fundet to pragtvogne fra jernalderen.  Læs mere...

Dejbjerg Kirke og historie
Kirkegården er omgivet af middelalderlige kampestensdiger og ved indgangene mod nord og øst ligger endnu de gamle færiste til at holde dyrene ude.  Læs mere...

Studefolde ved Dejbjerglund
Lidt øst for herregården Dejbjerglund ligger områdets største og bedst bevarede studefold  Læs mere...

Dejbjerg Hede og Kasper Hodde’s Høj
Smukt naturområde nord for Bundsbæk Mølle.På hedens nordlige del ligger 55 gravhøje fra bondestensalder og bronzealderen.  Læs mere...

Løvstrup Plantage
Disse store stenbyggede grave viser, at befolkningen omkring 4000 fKr. ved skiftet til agerbruget begyndte at bosætte sig i indlandet, hvor man i jægerstenalderen kun opholdt sig på kortere eller længere jagtekspeditioner.  Læs mere...

Bundsbæk Mølle
Oplev en gammel vandmølle og dens hyggelige omgivelser. Møllens historie kan føres tilbage til 1600-tallet, hvor vandkraften havde stor betydning.  Læs mere...

Bjørnemosen i Bundsbæk Naturpark
Bjørnemosen ligger i Bundsbæk Naturpark, og er et smukt, fredet naturområde ved Bundsbæk Mølle.  Læs mere...

Rakkerhuset
Rakkerhuset, hvis sidste beboere var Vestjyllands sidste rakkere Mette Muus og Niels Kvembjerg, er i dag en del af Ringkøbing-Skjern Museum.  Læs mere...

Troldebanken
Ved østsiden af Dejbjerg Plantage ligger et hedeareal på omkring 5 hektar med tydelige spor af jernaldermarker. Der er adgang fra Bundsbækvej ad en kort sti gennem plantagen.  Læs mere...

Kongshøjene
Ni større og mindre høje ligger markant placeret på en morænebakke, der gennemskæres af hovedvejen fra Skjern til Holstebro  Læs mere...

Finderup kirketomt
Middelalderlig kirke, nedlagt i 1300-tallet. Der står idag en mindesten, hvor kirken lå.  Læs mere...

Mindesten for Søren Kierkegaards slægtsgård
Tæt ved den velbevarede romanske kirke i Sædding står en mindesten for den verdensberømte filosof Søren Kierkegaard og hans familie  Læs mere...

Ejstrupsøerne
De gamle brunkulslejer i Ejstrup er omdannet til et herligt rekreativt område,  Læs mere...

Laksetrappen og Albæk Mose
Tæt ved Laksetrapperne ligger Albæk Mose, der blev fredet kort efter at afvandingen af Skjern Ådalen var afsluttet. Området består af mose med gamle tørvegrave, dels af tør hede ovenfor.  Læs mere...

Lundenæs Borgbanke og slot
Skjern Ådalens mest imponerende borganlæg udgøres af Lundenæs Voldsted, opbygget med hovedborg på 50 x 24 m, der hæver sig fire m over de omgivende enge.  Læs mere...

Pumpestation Nord
Pumpestationen er den største af de ialt 6 stationer, der blev bygget, da Skjern Å i 1960’erne blev reguleret og afvandet.  Læs mere...

Stauning Havn
De fleste folk i Stauning har tidligere ved siden af landbruget drevet fjordfiskeri på Stauning Fjord, som var det oprindelige navn for fjorden.  Læs mere...

Stauning Præstegård
Det er den ældste grundmurede bygning i området, bortset fra kirker og herregårde.  Læs mere...

Ringkøbing-Skjern Museum
Ikke et men 11 forskellige museer og besøgssteder i Ringkøbing-Skjern Kommune ved Ringkøbing Fjord.  Læs mere...

Vest Stadil Fjord og Stadil Fjord
Det flade dyrkede landskab og de to fjorde var oprindeligt en sammenhængende fjord med enkelte småøer.  Læs mere...

Husby Klit
Man får her et af de bedste indtryk af et urørt vestjysk klitlandskab, for der er næsten ingen sommerhuse, idet strækningen fra Sidselsbjerg i syd til Odbjerg i nord er fredet.  Læs mere...

Strandgaarden
Strandgaaden, der er bygget i 1875, er en af de bedst bevarede vestjyske klitgårde. I dag er det en del af Ringkøbing-Skjern Museum.  Læs mere...

Vedersø Kirke, præstegård og Kaj Munks grav
Kirken er især kendt for Kaj Munks grav, der ligger ved korgavlen. Kaj Munk var sognepræst i Vedersø fra 1924 til han 4. januar 1944 blev ført bort og skudt af Gestapo.  Læs mere...

Rejkær Sande
Flyvesandsklitter er bedst kendt fra kysten, men mange steder i Vestjylland ligger der også klitlandskaber inde i landet.  Læs mere...

Østersande
2 km nordøst for Thorsted ligger et af de flotteste indsandsområder. Der fører ikke offentlig vej til området, men det kan nås ad grusbelagte skovveje fra øst, syd og nord.  Læs mere...

Kvindhøje
Smukt beliggende med udsigt over Hover Ådal ligger i et fredet hedeområde højgruppen Kvindhøje.  Læs mere...

Muldbjerg Mølle
Vandkraften i Hover Å har været udnyttet langt tilbage i historisk tid af en række vandmøller. Den bedst kendte er Muldbjerg Mølle, som går tilbage til 1500-tallet.  Læs mere...

Muldhøje og Muldbjergmanden
Muldhøje er blandt de mest berømte findesteder fra Danmarks oldtid. Her fandt arkæologer fra Nationalmuseet i 1883 egekistegraven med Muldbjergmanden.  Læs mere...

Ølstrup Kirke
Lille romansk kirke med tårn fra 1949. To ting er usædvanlige ved kirken, nemlig et altermaleri af Emil Nolde og en stor høj på kirkegården.  Læs mere...

Ølstrup-dysserne
På et lille, fredet areal ved Langdyssevej knap 1 km øst for Ølstrup findes en ret usædvanlig samling gravhøje.  Læs mere...

Oldtidsagrene på Øster Lem Hede
Øster Lem Hede med højdedraget Kjelderbakke er et fredet hedeområde på 84 ha.  Læs mere...

Lem Stationsby
Først kom jernbanen og stationen i 1875, og samme år også kro og købmand. Året efter blev en vindmølle taget i brug, og de første håndværkere slog sig ned.  Læs mere...

Vindmølleparken i Velling Mærsk
I 1986 opstillede ca. 500 beboere på Ringkøbingegnen 35 moderne Vestas vindmøller i Velling Mærsk.  Læs mere...

Velling Kirke
Den anselige romanske kirke ligger tæt ved fjorden. Kirken har mange velbevarede kvaderstensdetaljer.  Læs mere...

Skjern Vandtårn
Vandtårnet er opført 1874, da jernbanen kom til Vestjylland. Tårnet er den ældste bygning i stationsbyen Skjern. En nu forsvundet vindmølle på sporarealet sørgede for at pumpe vand op i tårnet, der blev fredet i 1981.  Læs mere...

Smedenes Hus
I Smedenes Hus er der udstilling om smedehåndværket og om smedeindustrien i Lem samt en præsentation af byens moderne fabrikker.  Læs mere...

Bork Vikingehavn
På Bork Vikingehavn får du en enestående mulighed for at opleve, hvordan livet har foregået i Danmark for 1000 år siden.  Læs mere...

Dejbjerg Jernalder
Mød jernalderfamilierne i deres landsby. Tag med på en rejse tilbage i tiden. Oplev jernalderlandsbyen, hvor der i juli/august er levende museum.  Læs mere...

Laurids Fahl - fiskerbåd
Med Ringkøbing-Skjern Museums fiskerbåd „Laurids Fahl" tager vi på fjorden, hvor vi haler en kasteruse og fisker med bundnet.  Læs mere...

Provstgaards Hus
Provstgaards Hus ligger tæt ved Pumpestation Nord i Skjern Å Dalen.  Læs mere...

Skjern Reberbane
Se et af landets få bevarede originale reberbaner. Her har man slået tov på samme måde, som man har gjort det i flere hundrede år.  Læs mere...

Søren Lykkes Hus
Gammelt trinbræt fra jernbanestrækningen mellem Tarm og Nørre Nebel (1913-1939). Den lokale gårdejer Søren Lykke købte trinbrættet i 1939 og flyttede det til Bork Havn, hvor han anvendte det som jagthytte.  Læs mere...

Abrahams Kilde
En kilde i Dejbjerg Hede Navnet på den kilde, hvori ifølge traditionen en rakker, Abraham Musen, skal være druknet. Stedet, der ligger i et hedeområde, er dermed knyttet til de mange rakker-lokaliteter i Dejbjerg-området.  Læs mere...

Bavnshøj
En gammel bavnehøj Hvor Drivvejen krydser A11, fører en sti til op til Bavnshøj. Bavnehøjen indgik i et varslingssystem, hvor man tændte bål på højen, når fjender truede området landværts eller søværts.  Læs mere...

Bjørnemose Mejeri
En rakkerkoloni i Bjørnemosen I den nordlige del af Bjørnemosen kan man endnu finde en brønd og nogle kålgårdsdiger, som stammer fra den rakkerkoloni, der lå på stedet i slutningen af 1800-tallet.  Læs mere...

Borris Hede
Stort hedeområde i Vestjylland Borris Hede. Tidligere var Vestjylland rig på hedearealer før opdyrkning og tilplantningen fandt sted.  Læs mere...

Brejning Egnsmuseum
Et egnsmuseum om Spjalds barndom. Brejning Egnsmuseum og Lokalhistorisk Arkiv.  Læs mere...

Bukkehus Fangekoloni
Her boede fangerne, der plantede Dejbjerg Plantage i straten af 1900-tallet.  Læs mere...

Bølling Kirke
En herredskirke fra middelalderen. Bølling kirke er et de steder, hvor der indenfor kirkegården ligger en gammel oldtidshøj, der efter størrelsen at dømme, er fra bronzealderen.  Læs mere...

Dalgas stenen
Dalgasstenen blev rejst i 1897. Stenen blev rejst på initiativ af Bølling - Nørre Herreds Landboforening.  Læs mere...

Damslund mergelgrave
Mergelgravene der blev til et flot anlæg. Damslund anlæg har et meget passende navn, da der er både damme og lunde.  Læs mere...

Danmarks Vindkrafthistoriske samling
Lær alt om vindkrafthistorien DVS arbejder for at bevare de sidste 150 års vindmøllehistorie fra de første gårdmøller til de møller, der startede den nye danske vindmølleindustri.  Læs mere...

Egelund
Mindelund for Carit Etlar og St. St. Blicher. På Sorte Kro-bakke etablerede Etatsråd Alfred Sørensen i begyndelsen af 1900-tallet en mindelund, hvori også indgår en kunstig sø.  Læs mere...

Egvad Kirke
En kirke midt i sognet. Kirken ligger ret ensomt, men er placeret nogenlunde midt i sognet.  Læs mere...

Finderup Vandmølletomt
Vandmøllen der brændte. I 1869 opførte Jørgen Finderup Christensen en korn- ,ben- ,og kartoffel-mølle her.  Læs mere...

Foersum Teglværk
Foersum Teglværk med fiskesø. I slutningen af 1800-tallet begyndte landsbyerne i Vestjylland at vokse. Der var derfor behov for sten, og en del mindre teglværker skød op rundt om i sognene.  Læs mere...

Galgebjerg i Lønborg
Galgebjerg i Lønborg - Her blev heksene brændt på bålet  Læs mere...

Gammel landevej ml. Ringkøbing og Skjern
Gl. landevej ml. Ringkøbing og Skjern. Den berygtede vej har ligget her i århundreder, og har været en del af en af de tre langsgående hovedfærdselsårer gennem Jylland.  Læs mere...

Halby kanonbatteri
Halby kanonbatteri er et minde om 2. verdenskrig I Halby opførte den tyske besættelsesmagt under 2. Verdenskrig 4 kanonstillinger som led i den såkaldte Atlantvold, der strakte sig fra den spanske grænse til Norge.  Læs mere...

Hanning Tingsted
Midt i Bølling Herred ligger denne høj, der tidligere blev brugt til tinghøj.  Læs mere...

Hoven Kvindehøjskole & Vestjysk Skolemuseum
Vestjysk Skolemuseum indeholder den gamle skolestue med al tilbehør og undervisningsmateriale om ”Den vestjyske skoleordning”, der fungerede i mange landsogne til engang midt i 1950’erne.  Læs mere...

Hulevejene i Brosbøl
Spor fra den gamle vestjyske hovedvej. Dybe hjulspor fra den gamle vestjyske hovedvej ses bevaret som dybe furer i en bakke tæt ved hovedvej A11, syd for Tarm.  Læs mere...

Kong Hans' hul
Hullet ved Skjern Å, der tog livet af Kong Hans i 1513.  Læs mere...

Kulgravene
Her er der fra 1951 til omkring 1959 blevet gravet efter brunkul.  Læs mere...

Lyne Kirke
Kirken ligger ud til den gamle vestjyske hærvej, og var oprindelig bygget som en trækirke.  Læs mere...

Lyne Gamle Elværk
Lyne Gamle Elværk skabte lys i det mørke Jylland  Læs mere...

Lønborggaard
En af de få bevarede, vestjyske herregårde. Lønborggaard har en fortid som middelalderlig bispegård under Ribe-bispen.  Læs mere...

Løvstrupgård
Løvstrupgård er opført i 1873. Børnehjem fra 1899 under navnet ”Heibergsgave”.  Læs mere...

Nærild Krat
Omkring Tarm Møllebæk findes der to adskilte egekrat på i alt 8 ha. Det ene ligger syd for Brosbølgård og det andet her ved Nærildgård.  Læs mere...

Overfartsstedet i Skjern
Hovedoverfartsstedet over Skjern Å. Lige siden oldtiden har Danmarks vestligste hovedvej krydset Skjern Å mellem Tarm og Skjern. Her blev der bygget bro allerede i 1105.  Læs mere...

Rækker Mølle
Rækker Mølle - Møllegården er en gård fra 1800-tallet.  Læs mere...

Røde Kro
Røde Kro er den sidste bevarede Studedriverkro på egnen.  Læs mere...

Sønder Vium Kirke
Kirken er en romansk landsbykirke. Den bestod oprindelig af skib og kor, bygget af granitkvadre.  Læs mere...

Skjernbrogård
Skjernbrogård er et gammelt brohus og værtshus for folk, der skulle passere Skjern å.  Læs mere...

Skaven Havn
Skaven Havn - Fiskerleje med sejlrende fra midten af 1900-tallet.  Læs mere...

Skodsbøl Station
I 1875 blev den sidste del af den jyske længdebane, Varde - Ringkjøbing strækningen, der bl.a. går igennem Skodsbøl, indviet.  Læs mere...

Skrumsager Herregård
Skrumsager Herregård - Herregården med den strenge herre.  Læs mere...

Sorte Kro
Kroen med det dårlige ry Frem til 1859 lå Sorte Kro ved den gamle landevej, som i dag indgår i Drivvejen.  Læs mere...

Spangen ved Ahlergård
Spangen ved Ahlergård - den eneste spang, der stadig er i funktion.  Læs mere...

Stauning Kirke
Stauning Kirke er efter vestjyske forhold en stor kirke. Måske hænger dette sammen med sognet store engarealer, som i gamle dag gjorde Stauning til et af Vestjyllands rige sogne.  Læs mere...

Sædding Kirke
Kirken er en meget velbevaret romansk landsbykirke fra middelalderen.  Læs mere...

Sønder Bork Kirke
Kirken er omgivet af jorddækkede diger med indgange mod nord, øst og syd. Tårnet fungerede som sømærke.  Læs mere...

Sønder Vium Mølle
Hvornår vandmøllen er bygget, vides ikke præcist, men den nævnes første gang i 1638. Møllen hørte til herregården Viumgård.  Læs mere...

Sønder Vium Tinghøje
Da det store Horne Herred blev delt og Nørre Horne herred skilt fra, fik dette sit nye tingsted ved disse to høje nordøst for Vium Kirke.  Læs mere...

Toldhuset ved Stauning
Når man i gamle dage skulle krydse Skjern Å, var der 3 overgangssteder at vælge imellem, Skjern Bro, færgen i Borris Krog eller vadestedet mellem Stauning og Lønborg tæt ved Toldhuset.  Læs mere...

Vedersø Egnsmuseum
Museet er indrettet i Vedersø gamle skole - en bygning, der skriver sin historie tilbage til første halvdel af 1800-tallet, og som husede skolestue og tjenestebolig for enelæreren.  Læs mere...

Videbæk Egnsmuseum
Museet er opbygget omkring Marinus Sørensens - også kaldet ”Marinus Post”s – enestående samling.  Læs mere...

Viumgård
Herregården Viumgård er første gang nævnt i 1579, da Thyge Kruse ejede den.  Læs mere...

Ådum By
Sognets navn nævnes første gang i en fortegnelse over Ribe Stifts kirker fra 1325. Dengang blev det stavet Oddum.  Læs mere...

Ådum Fattiggård
Gården har fra 1877 til 1898 været fattiggård for Ådum sogn.  Læs mere...

Ådum Kirke
Kirken er yderst usædvanlig, idet der udenfor kirkens skib står en smuk runesten, der sammen med en anden, nu forsvundet runesten blev fundet i kirkegårdsdiget.  Læs mere...

Ådum Købmandsgård
I 1865 købte Jens Jacobsen fra Hoven Mølle en gård på 50 tdr. land sydøst for Ådum kirke. Her startede han en købmandsforretning.  Læs mere...Søg igen